Privacy Statement

Bewegenderwijs, gevestigd aan Meranti 162 3315TS Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.bewegenderwijs.com, Meranti 162, 3315TS Dordrecht, 0787851962
.

W. Brands-Zandvliet is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van Bewegenderwijs. Zij is te bereiken via wilma@bewegenderwijs.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bewegenderwijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze webshop en met het verstrekken van deze persoonsgegevens door uzelf, geeft u tevens toestemming voor het gebruik daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam; Adresgegevens;Telefoonnummer; E-mailadres; Bankrekeningnummer en Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Bewegenderwijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen bij u af te leveren
  • U te informeren. m.b.t. nieuwe boekuitgaven door Bewegenderwijs
  • Bewegenderwijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Bewegenderwijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 10 jaar, i.v.m. verplichting tot bewaren financiële gegevens door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bewegenderwijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Bewegenderwijs gebruikt alleen cookies of vergelijkbare technieken om de website goed te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewegenderwijs.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wilma@bewegenderwijs.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewegenderwijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Bewegenderwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wilma@bewegenderwijs.com